Informace o ochraně osobních údajů

Správce
Tato informace se týká zpracování osobních údajů následujícím subjektem: Coenobium s.r.o., Jáchymova 26/2  Praha 1– Staré Město, IČ: 24735931
Provozovna: Křečovice – Poličany 2, 257 56 Neveklov
Další provozovna: Křečovice - Poličany 11, 257 56 Neveklov


Úvod
Snažíme se chránit Vaše osobní údaje a soukromí. Tyto zásady ochrany soukromí vysvětlují, jakým způsobem můžeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Dále zde najdete informace o Vašich právech ve vztahu k námi zpracovávaným osobním údajům. "Osobní údaje" jsou jakékoli informace, které mohou být použity k Vaší identifikaci, nebo které jsou s Vámi, jakožto fyzickou osobou, spojeny. Používáním našich webových stránek nebo poskytnutím svých osobních údajů potvrzujete, že jste se seznámili s touto Informací o ochraně osobních údajů. Prosíme, abyste nám nepředávali žádné osobní údaje, pokud nechcete, aby byly používány zde popsaným způsobem . Tato Informace se vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů spojené zejména s: poskytováním informací, které si od nás vyžádáte; vyřizováním Vašich objednávek; správou smluvních vztahů s Vámi; používáním našich webových stránek; a zasíláním obchodních sdělení.

Sběr informací
Všeobecně
Osobní údaje shromažďujeme přímo od Vás (a to i v případě, že s námi komunikujete např. prostřednictvím e-mailu). Dále můžeme osobní údaje získávat od třetích stran, jako jsou státní orgány, veřejně dostupné záznamy apod. Můžeme shromažďovat aktuální i historické osobní údaje včetně Vašeho jména, kontaktních údajů, identifikace, organizace, zaměstnání, pozic a detailů dotazů / stížností. Můžeme také shromažďovat osobní údaje o Vašich dalších jednáních s námi, včetně jakéhokoli kontaktu, který mezi námi proběhl, ať již osobně, telefonicky, e-mailem nebo online. Zpracování Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud: je to nutné pro plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli; nebo poskytnete svůj souhlas k tomuto zpracování; nebo považujeme takové zpracování za nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů, v souladu s Vaším přiměřeným očekáváním a minimálním dopadem na Vaše soukromí; nebo to vyžaduje zákon nebo jiný právní předpis. Vaše osobní údaje využíváme k: poskytování a vylepšování našich výrobků; udržování a rozvíjení našeho vztahu s Vámi;; plnění našich povinností podle civilního práva; monitorování a analýze našeho podnikání; zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje budeme uchovávat jen tak dlouho, jak je za daných okolností rozumně nutné nebo jak to vyžadují právní předpisy. Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují především:
1.      základní informace, jako je Vaše jméno, titul nebo postavení a Váš vztah k nám
2.      kontaktní údaje, například poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo
3.      finanční informace, například informace týkající se plateb
4.      informace týkající se vašich objednávek
5.      informace týkající se využívání našich internetových stránek (viz. CN)
6.      jakékoli další informace, které nám sami poskytnete. Předávání a sdílení Neprodáváme ani jinak neposkytujeme Vaše osobní údaje jiným komerčním subjektům. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, pokud: jste nám k tomu dali souhlas; máme právní nebo jinou povinnost tak učinit; je to nezbytné pro účely soudního řízení nebo v souvislosti s ním, nebo k výkonu nebo ochraně zákonných práv; v případech, kdy je důležité předat informace osobám, s nimiž spolupracujeme (např. společně pořádané akce); předáváme anonymní statistické informace o uživatelích našich webových stránek a související uživatelské informace spolehlivým třetím stranám, včetně analytiků a poskytovatelů vyhledávačů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s některými důvěryhodnými třetími stranami v souladu se smlouvami, které s nimi máme uzavřené. Jde především o: naše profesionální poradce dodavatele, kteří nám poskytují určité podpůrné služby nebo zboží poskytovatele IT služeb třetí strany zapojené do společně pořádaných akcí Z důvodů uvedených v této Informaci mohou být Vaše osobní informace předány státním orgánům, soudům a donucovacím orgánům. Vynaložíme nezbytné úsilí k tomu, abychom Vás o tomto předem informovali, pokud nám to právní předpisy nezakazují. Bezpečnost Uplatňujeme opatření nezbytná k bezpečnému uchování informací v elektronické nebo fyzické podobě, a k zabránění neoprávněnému přístupu, změnám či zveřejnění informací. Informace ukládáme v prostorách s omezeným přístupem nebo v elektronických databázích vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Všichni členové našeho společenství, zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k důvěrným informacím, podléhají povinnosti mlčenlivosti. Přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Nemůžeme zaručit bezpečnost Vašich dat přenášených našim online službám; jakýkoli přenos je na vlastní nebezpečí.

Cookies (INFORMACE O SOUBORECH COOKIES)
Vaše práva Předpisy na ochranu osobních údajů Vám přiznávají následující práva:
Právo na přístup, které znamená Vaše právo vyžadovat od nás informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo je od nás získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování.

Právo na výmaz představuje naši povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, pokud je splněna alespoň jedna podmínka: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a na naší straně neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a na naší straně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování OÚ nezbytné: pro výkon práva na svobodu projevu a informace pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je jsme pověřeni; z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.  

Právo na omezení zpracování představuje Vaše právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud: popíráte přesnost osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit; zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale Vy odmítáte jejich výmaz a žádáte místo toho o omezení jejich použití; zpracování Vašich osobních údajů již není z naší strany potřebné, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo jste vznesli námitku proti zpracování z důvodu rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. O zrušení omezení zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni Vás předem informovat.

Právo na přenositelnost představuje Vaše právo získat Vaše osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci. To neplatí, pokud není předání technicky možné. Právo na přenositelnost se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.  

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to včetně profilování. Pokud práva využijete, nebudeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme závažné a oprávněné důvody, které musí převažovat nad Vašimi právy a zájmy. Dále můžeme takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka vznesena proti zpracování pro účely přímého marketingu, naše oprávněné důvody se již nezkoumají. Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud byste chtěli využít kteréhokoli z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, na níže uvedené adrese. Informace, které o Vás zpracováváme, by měly být aktuální a přesné. Informujte nás, prosím, o všech změnách Vašich osobních údajů na níže uvedené adrese. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Marketingová sdělení Pokud s tím budete souhlasit, můžeme Vám zasílat naše obchodní sdělení. V případě, že jste souhlasili s přijetím marketingu, ale později jste si to rozmysleli, dejte nám, prosím, vědět, abychom Vás mohli odstranit z našich distribučních seznamů. Můžete nás kontaktovat na níže uvedené adrese. Aktualizace Tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně přezkoumáváme a vyhrazujeme si právo na jejich případnou změnu. Kontakty a další informace Kontakt: coenobium@volny.cz
Poslední aktualizace: květen 2021.